Telefontid: 12.00-12.30

Psykolog Heidi Hvidberg

Forside - Psykolog Heidi Hvidberg

Heidi-Hvidberg
Erfaring

  • Selvstændig praksis
  • Klinik for personlighedsforstyrrelser, Århus Universitetshospital
  • Retspsykiatrisk Ambulatorium, Århus Universitetshospital
  • Vejle Amts Sociale Udviklingscenter
  • Jobvision
  • Ungdomspsykiatrisk Afsnit, Århus Børne- og Ungdomspsykiatriske Hospital

Uddannelser

  • Autoriseret psykolog. Godkendt specialist og supervisori psykoterapi og klinisk psykologi.


Psykolog Heidi Hvidberg

At være godkendt specialist i klinisk psykologi betyder at man af Dansk Psykologforeningen er blåstemplet som værende specialist i en evidensbaseret psykoterapeutisk metode. At være godkendt supervisor giver tilladelse til at supervisere psykologer, der selv er undervejs i deres specialistuddannelse, og læger under uddannelsesforløb.


Jeg har været privat praktiserende psykolog siden 2008. Jeg udfører forskelligartede opgaver, både for private, samt offentlige institutioner. Det drejer sig overvejende om psykoterapeutisk behandling og intervention, psykologiske undersøgelser, supervision, undervisning, samt forskelligartede konsulentopgaver.


Jeg har sideløbende med min praksis arbejdet i psykiatrien i mere end 25 år, og har haft berøringsflader med stort set alle områder inden for psykiatrien; børne- og ungdomspsykiatri, de svære sindslidelser og affektive lidelser, retspsykiatri, men først og fremmest udredning og behandling af personlighedsforstyrrelser.


Jeg foretager forældrekompetenceundersøgelser for kommuner i Jylland, og er ansat som ekstern børnesagkyndig konsulent i Familieretshuset.


Se mere om hvilke ydelser jeg tilbyder


Teoretisk begrebsramme

Den psykodynamiske metode udspringer af Freuds psykologi, men den har sidenhen undergået forskellige former for moderniseringer og forgreninger:


Jeg har specialiseret mig inden for objektrelationsteorien, som anser personligheden som en ufravigelig del af det mellemmenneskelige samspil. Man kan således ikke undersøge personligheden uden samtidig at udforske personens måde at opleve og forbinde sig til andre mennesker på.


Personlighedsudviklingen tager form af de mest betydningsfulde personer, man omgiver sig med. Særlig betydning for selve dannelsen har barndomsårene, hvor den menneskelige psyke på grund af dens umodne og ufærdige tilstand er særligmodtagelig for indtryk. I disse år lægges de afgørende byggestene for dannelsen af personligheden, men også ungdoms-og voksenårene har betydning for den fortsatte udvikling og stabilisering af personens selvidentitet.


Den psykodynamiske begrebsramme peger på det forhold, at – hvis mennesket vokser op under psykologisk støttende og nærende betingelser, vil personen når det træder ind i voksenlivet, indeholde de mest afgørende egenskaber til at kunne træffe rigtige valg i tilværelsen; omgive sig med mennesker, der beriger en, give og modtage kærlighed, vælge en realistisk beskæftigelse inden for rammerne af det mulige, der passer til ens interesser og evner, mv.


Og hvis man i modsat tilfælde vokser op under psykologisk ugunstige, kærlighedsfattige og understimulerende betingelser, dannes grundlaget for senere psykiske problemer og egentlige psykiske lidelser.


Det er en udbredt misforståelse at den psykodynamiske behandlingsmetode tilsigter som det primære formål at afdække barndomsoplevelser og fokusere samtalerne på eventuelle traumatiske barndomsoplevelser.


Den psykodynamiske metode er i langt højere grad en behandlingsform, der arbejder med det nuværende selvbillede og med personen relationer til de mennesker, det omgiver sig med i det aktuelle liv. Psykologen er behjælpelig med at få øje på blinde vinkler hos klienten, og der arbejdes med her- og nu oplevelser aktivt med bl.a. at opnå et mere præcist og nogle gange et mere korrekt billede af sig selv og af andre, for at opnå bedre forudsætninger for at anvende egne potentialer og ressourcer klogest muligt, for eventuelt at styrke de sider af personen, der har svagere fundament, og for bedre at kunne navigere kompetent i forskellige mellemmenneskelige samspil.


Ønsker en klient at indberette en utilsigtet hændelse, klage eller søge erstatning,

så findes der yderligere information herom i pjecen Hjælp os med at blive endnu bedre: https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx
Heidi Hvidberg - Medlem af Dansk Psykolog Forening