Telefontid: 12.00-12.30

Psykologiske Undersøgelser og Erklæringer

Forside - Ydelser - Psykologiske Undersøgelser og Erklæringer

Psykologiske Undersøgelser og Erklæringer

En psykologisk undersøgelse er en undersøgelse af et menneskes personlighed og funktionsmåde. Hovedtrækkene i undersøgelsen er en beskrivelse af selvbilledet og selvforståelse, måden hvorpå man indgår i relation til andre mennesker, samt hvordan man fungerer i forhold til de problemstillinger og udfordringer man møder i den konkrete livssituation, man befinder sig i.


En psykologisk undersøgelse tager sit afsæt i et interview, hvor der spørges ind til personens levnedsbeskrivelse: den aktuelle situation, familiær baggrund, skole- og uddannelse, erhvervsforløb, kulturel baggrund, m.v. Hertil foretages der en eller flere psykologiske tests, afhængig af, hvad der mere specifikt skal undersøges.


Undersøgelsen munder ud i en konklusion, hvor der redegøres for hvilke ressourcer og barrierer personen indeholder. Der lægges vægt på at klargøre hvilke ressourcer og barrierer, der er mest fremherskende, og hvordan de forskellige psykologiske mekanismer står i forbindelse med hinanden.

Den personlighedspsykologiske undersøgelse indeholder altid en række anbefalinger, og søger altid at besvare relevante spørgsmål så præcist og specifikt som muligt.

Personlighedspsykologiske undersøgelse

En personlighedspsykologisk undersøgelse består af en interviewundersøgelse med fokus på beskrivelse af personens selvidentitet, relationelle mønstre, samt funktionsmåder. Interviewet suppleres med en eller to personlighedstests. En personlighedspsykologisk undersøgelse kortlægger eventuelle forstyrrelser i personligheden, angst- og depressionstilstande, samt eventuelle andre dysfunktionelle forhold, der forhindrer personen i at fungere optimalt.

Neuro-kognitive undersøgelse

Foruden en personlighedsvurdering, kortlægger den neuro-kognitive undersøgelse de kognitive funktioner, primært hukommelse, opmærksomhed- og koncentration, samt indlæring.

Psykiatrisk-psykologisk screeninger og undersøgelser

En psykiatrisk udredningspakke er et tilbud om undersøgelse, hvor der er mistanke om psykiatriske problemstillinger, og hvor diagnostik og eventuelle anbefalinger til medicinsk behandling kan indgå. Undersøgelsen foregår i samarbejde med min samarbejdspartner, speciallæge i psykiatri, Thomas Morin.


Forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelsen udarbejdes i henhold til Socialministeriets Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af Forældrekompetenceundersøgelser


Forløb

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder typisk:

  • Opstartsmøde med forældre og sagsbehandler, hvor indhold af undersøgelsesforløbet gennemgås og praktiske aftaler om tid, sted og varighed træffes.
  • Gennemgang af relevante sagsakter
  • Klinisk interview af forældre om baggrund og livsforløb.
  • Testundersøgelser af forældre. Designet af testforløbet varierer, afhængig af opgaven, men fælles for de fleste undersøgelser indgår personlighedstestning og testning af kognitive funktioner, samt testning af tilknytningsstil og relationelle evner.
  • Afhængig af opgaven, foretages der samtaler og psykologisk testning af børnene i familien.
  • Tilrettelæggelse af observationer af samspil i familien varierer også i forhold til den specifikke opgave.
  • Tilbageleveringsmøde med forældre og sagsbehandler, hvor rapporten og undersøgelsesresultaterne gennemgås.

Metode og tilrettelæggelse af undersøgelsesforløb

 Afhængig af forældrekompetenceundersøgelsen omfang, art og kompleksitet, foretages den i flere tilfælde i samarbejde med enten en anden psykologisk- eller pædagogisk konsulent.
Heidi Hvidberg - Medlem af Dansk Psykolog Forening